A JOGPONT+ Mini hálózat 2013. évi ügyforgalmának és eseteinek elemzése (a 2013. június 1-től november 30-ig tartó időszakra vonatkozóan)

Az adatok forrása és jellemzőik[1]

Magyarország hét régiójának (Dél- és Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) JOGPONT+ Mini ügyfélforgalma az érintett szakszervezetek (MOSZ, OKISZ, LIGA, KISOSZ, IPOSZ, ÁFEOSZ-COOP) általi adatszolgáltatás alapján az alábbiakban kerül ismertetésre.

A hét régió esetünkben Dél- és Nyugat-Dunántúl összevonása folytán hatra redukálódik, az időintervallum pedig a 2013. június 1-től 2013. november 30-ig tartó időszakot öleli fel.

Az elemzés módszere

A régiók közötti különbségeket a különféle vizsgált területek/változók alapján statisztikai tesztekkel vizsgáltuk (pl. khi-négyzet teszt, asszociációs ábra elemzése). Több esetben összevont változókkal dolgoztunk a különbségek jobb észlelhetősége érdekében (pl. gazdasági társaságok és egyéb munkáltatók). Amennyiben egy adott régió jelentős (szignifikáns) eltérést mutat az átlagos értéktől, azt külön jelezzük.

Az elemzés alapját az ügyfelek néhány alapjellemzője (neme, visszatérő ügyfél-e, jogállása, illetve a tanácsadás tárgyának meghatározása) mellett a tanácsadás területe (munkajog, társadalombiztosítási jog, közigazgatási jog), illetve a szolgáltatás összefoglalása képezik.

Az adatok feldolgozásának dimenzióit a régiók adják, ám a jövőben, megfelelő (pl. havi bontású) adatok beérkezése esetén, időbeni összehasonlításra is lehetőségünk lesz. (Bővebb elemzések készítéséhez érdemes lenne a korral kapcsolatos kérdésre adott válaszokat is rögzíteni.)

I.                    Ügyfélre vonatkozó adatok

 

1.            Összes (személyesen és egyéb módon jelentkező) ügyfél, a személyesen megjelenő ügyfelek száma, nemi megoszlása, az egyéb (telefon, email, online) módokon jelentkezők, illetve a visszatérő ügyfelek száma és aránya régiók szerint

Az alábbi táblázat a JOGPONT+ Mini irodáinál megjelent ügyfelek főbb számadatairól ad információt. A JOGPONT+ Mini egységeit országosan összesen 9923 ügyfél kereste fel, ebből személyesen 8872 fő jelent meg az irodákban. A személyesen megjelent ügyfelek között nagyobb arányban szerepeltek nők (5012 fő, 56%). Kiemelendő, hogy a legtöbb megkeresés az Észak-alföldi[KTÉ1]  régióban történt: 3048 db (az országos ügyfél-forgalom 31%-a) a legkevesebb pedig az Észak-magyarországi régióban: 861 db, (az országos ügyfél-forgalom 9%-a).

                                                 1. sz. ábra: Az ügyfelek nemi megoszlása az összes régióra vizsgálva.

A személyes (8872 darab) megkeresésen kívül az ügyfeleknek lehetőségük volt telefonon, e-mailben illetve online módon információt kérni a JOGPONT+ Mini hálózatán keresztül. Ezek közül a legnépszerűbb a telefonos megkeresés volt: a nem személyes megkeresések 65%-a zajlott ilyen módon.

A visszatérő ügyfelek aránya országos szinten 20% volt, Dél-Alföldön és Közép-Dunántúlon a többi régióhoz képest jelentősen (szignifikánsan) több volt a visszatérő ügyfelek aránya, mindkét régióban meghaladta a 30%-ot.

2. sz. ábra: A visszatérő ügyfelek megoszlása régiók szerint.

 

 

1. sz. táblázat: Az összes (személyesen és egyéb módon jelentkező) ügyfél, a személyesen megjelenő ügyfelek száma, nemi megoszlása, az egyéb (telefon, email, online) módokon jelentkezők, illetve a visszatérő ügyfelek száma és aránya régiók szerint.

                                                                                                                                             

Közép-Dunántúlon és Közép-Magyarországon az ügyfelek körében szignifikánsan magasabb a nők, és alacsonyabb a férfiak száma. A férfi ügyfelek nőkhöz viszonyított aránya pedig Észak-Alföldön volt a legnagyobb.

                                                                                                                                                                                             

3. sz. ábra: Az ügyfelek nemi megoszlása régiók szerint.

 

2.            Ügyfelek száma és megoszlása jogállásuk szerint, régiók alapján
A jogállásra vonatkozó adatok szerint a JOGPONT+ Mini irodák szolgáltatásait minden célcsoport igénybe veszi. Legnagyobb arányban az alkalmazásban állók kértek tanácsot (52%), őket követi az álláskeresők kategóriája (13%), majd a nyugdíjasok (11%) és legkisebb arányban a vállalkozók (9%). A jogállásra vonatkozó adatot viszonylag magas arányban, országos szinten az ügyfelek 11%-a nem adta meg.

 

2. sz. táblázat: Az ügyfelek megoszlása jogállásuk szerint, régiók alapján.

                                                                                                                     

4. sz. ábra: Az ügyfelek jogállás szerinti megoszlása régiók szerint.

 

Az irodákat megkereső ügyfelek körében az álláskeresők legnagyobb arányban Dél-Alföldön Közép-Dunántúlon, valamint Dél- és Nyugat-Dunántúlon találhatók. Az álláskeresők aránya az alkalmazásban állókhoz képest országos szinten 27% volt, azonban Közép-Magyarországon és Észak-Alföldön ennél jelentősen (szignifikánsan) alacsonyabb értéket vett fel (17 és 18%)

 

 

 

 

5. sz. ábra: Az alkalmazásban állók és az álláskeresők megoszlása régiók szerint.

 

6. sz. ábra: Az alkalmazásban állók és az álláskeresők megoszlása az összes régióra vizsgálva.

 

3.           Ügyfelek régiók szerinti száma és megoszlása, a tanácsadás tárgya függvényében

3. sz. táblázat: Az ügyfelek megoszlása a tanácsadás tárgya szerint, régiók alapján.

7. sz. ábra: Az ügyfelek tanácsadás tárgya szerinti megoszlása régiók szerint.

 

A tanácsadások tárgya szerint a legtöbben (38%) családjogi kérdésekkel fordultak a JOGPONT+ Mini irodákhoz. Az ez irányú megkeresések a többi régióhoz képest az átlagosnál jelentősen (szignifikánsan) nagyobb arányban Észak-Alföldön történtek (42%), míg Dél- és Nyugat-Dunántúlon ennél jelentősen alacsonyabb értéket vett fel (32%).

8. sz. ábra: Az ügyfelek tanácsadás tárgya szerinti megoszlása régiók szerint.

 

A második legnépszerűbb kérdéskör a munkajoggal volt kapcsolatos (25%). Munkajoggal kapcsolatosan a többi régióhoz képest az átlagosnál jelentősen (szignifikánsan) nagyobb arányban fordultak meg a JOGPONT+ Mini egységeinél Közép-Magyarországon (35%), Észak-Magyarországon (29%), Dél- és Nyugat-Dunántúlon (28%), míg a megkeresések szignifikánsan átlag alattiak voltak Közép-Dunántúlon (22%) és Észak-Alföldön (17%).

9. sz. ábra: Az ügyfelek tanácsadás tárgya szerinti megoszlása régiók szerint.

 

II.         Munkajog

 

4.          Munkáltatók száma és megoszlása régiók szerint

A munkáltató típusára vonatkozó adatok elemzésénél látható, hogy kimagaslóan sokan keresték fel a JOGPONT+ Mini hálózatát a gazdasági társaságok (68%) munkavállalói közül, míg a többi munkáltatói típus közül országos szinten egy sem érte el a 10%-ot.

4. sz. táblázat: A munkáltatók megoszlása régiók szerint.

 

A gazdasági társaságok az összes munkáltatói típushoz képest legkisebb arányban (a többi régióhoz képest szignifikánsan kisebb arányban) Észak-Alföldön (59%) voltak jelen, legnagyobb arányban pedig Dél- és Nyugat-Dunántúlon (74%).

 

10. sz. ábra: A munkáltatók megoszlása régiók szerint.

11. sz. ábra: A munkáltatók (Gazdasági társaság/Nem gazdasági társaság) megoszlása régiók szerint.

 

12. sz. ábra: A munkáltatók (Gazdasági társaság/Nem gazdasági társaság) megoszlása az összes régióra vizsgálva.

 

5.           Munkajogi tanácsadások tárgykörönkénti száma és megoszlása régiók szerint

A munkajogi tanácsok tárgyköre szerint a megkeresések 25%-a a munkaviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos. A munkavállalók 14%-a érdeklődött a munkaszerződés módosításával kapcsolatban, illetve az ügyfelek 13%-a a munka díjazásával kapcsolatosan tett fel kérdéseket a JOGPONT+ Mini irodáknál.

5. sz. táblázat: A munkajogi tanácsadások tárgykörönkénti megoszlása régiók szerint.

 

6.           Tanácsadások száma és megoszlása jogszerűségi szempontból régiók szerint

Az adatlap kitért a tanácsadások megoszlására jogszerűségi szempontból. Alapvetően a rendelkezésre álló adatok szerint az esetek 41%-ában az ellenérdekű fél az ügyfél jogait nem sértette meg, és 37%-ban az ellenérdekű fél az ügyfél jogait megsértette.

6. sz. táblázat: A tanácsadások megoszlása jogszerűségi szempontból régiók szerint.

 

Országosan 48% volt azon ügyek száma az összes ügyhöz képest, ahol jogsértés történt, de Közép-Dunántúlon és Dél-Alföldön ez az arány 60% körüli volt(62 és 59%) (és ebben a két régióban szignifikánsan nagyobb arányban történtek jogsértések a többi régióhoz képest). Legkisebb arányban pedig Dél- és Nyugat- Dunántúlon volt azon ügyek száma az összes ügyhöz képest, ahol jogsértés történt (31%, mely érték szintén szignifikánsan eltér a többi régió értékétől).

 

13. sz. ábra: A tanácsadások megoszlása jogszerűségi szempontból régiók szerint.

14. sz. ábra: A tanácsadások megoszlása jogszerűségi (Történt jogsértés/Nem történt jogsértés) szempontból, régiók szerint.

 

15. sz. ábra: A tanácsadások megoszlása jogszerűségi (Történt jogsértés/Nem történt jogsértés) szempontból, régiók szerint.

 

7.            Ügyfél tervezett lépéseinek száma és megoszlása, régiók szerint

A kérdőív kitért arra a kérdésre, hogy a JOGPONT+ Mini munkatársa által valószínűsített jogsértés ellen a munkavállaló hogyan szándékozik cselekedni. Az ügyfelek 38%-a az orvoslás érdekében az ellenérdekelt féllel tervezi közölni az igényét, viszont 33%-a még nem döntötte el, hogyan kívánja érvényesíteni a saját érdekeit. A régiós adatoknál kiemelkedőnek számít, hogy a Közép-magyarországi régióban az ügyfelek 75%-a még nem tudja, hogy milyen lépéseket fog tenni a közeljövőben.

7. sz. táblázat: Az ügyfél tervezett lépéseinek megoszlása régiók szerint.

 

16. sz. ábra: Az ügyfél tervezett lépéseinek megoszlása régiók szerint.

 

8.           Munkajogi igény érvényesítésének mellőzését megalapozó okok száma és megoszlása, régiók szerint

Az előző témához kapcsolódva a kérdéssor arra is kitért, hogy az igényüket egyelőre nem érvényesítők miért jutottak erre a döntésre. Az e kérdésre választ adó ügyfelek 40%-a tart a felek közötti kapcsolat további megromlásától, ezért halogatja a további lépéseket.

8. sz. táblázat: A munkajogi igény érvényesítésének mellőzését megalapozó okok megoszlása régiók szerint.

                                                              

17. sz. ábra: A munkajogi igény érvényesítésének mellőzését megalapozó okok megoszlása régiók szerint.

 

III. Társadalombiztosítási jog

 

9.           Egészségbiztosítás baleseti ellátásaival kapcsolatos megkeresések száma és megoszlása, régiók szerint


A JOGPONT+ Mini irodáknál a baleseti ellátásokkal kapcsolatban történt érdeklődéseket összegezve látható, hogy országosan (az 58 esetből) a válaszolók 47%-a (27 fő) az üzemi balesettel, foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos kérdéssel kereste fel a JOGPONT+ Mini hálózatát.

9. sz. táblázat: Az egészségbiztosítás baleseti ellátásainak megoszlása régiók szerint.

 

18. sz. ábra: Az egészségbiztosítás baleseti ellátásainak megoszlása régiók szerint.

 

IV. Közigazgatási jog

 

10.         Közérdekű panaszok, bejelentések, javaslatok, közérdekű információk, tájékoztatás kérése száma és megoszlása régiók szerint

A közigazgatási jog témakörén belül az adatok szerint 88 esetből a megkeresések 51%-a (45 eset) panasz illetve bejelentés-, 49%-a (43 eset) pedig közérdekű információk és tájékoztatás kérése volt. A közérdekű javaslat lehetőségével egyáltalán nem éltek a JOGPONT+ Mini irodáknál.

10. sz. táblázat: A közérdekű panaszok, bejelentések, javaslatok, közérdekű információk, tájékoztatás kérésének megoszlása régiók szerint.

 

11.         Közérdekű panaszok, bejelentések, javaslatok, közérdekű információk, tájékoztatás kérése száma és megoszlása az összes tájékoztatás szerint

Az alábbi táblázat alapján látható, hogy a panasz, bejelentés, illetve a közérdekű információk, tájékoztatás kérések tekintetében az Észak-alföldi régióban kiemelkedően sok megkeresés érkezett: a 88 esetből 61. A panaszok, bejelentések 53%-át (24 db), és a közérdekű információk, tájékoztatások 86%-át (37 db) ebben a régióban bonyolították le.

11. sz. táblázat: A közérdekű panaszok, bejelentések, javaslatok, közérdekű információk, tájékoztatás kérésének megoszlása az összes tájékoztatás szerint.

12.         Konkrét hatósági, illetve panasz, bejelentés, közérdekű, információkérésre vonatkozó ügyben való közreműködés száma és megoszlása, régiók szerint

A konkrét hatósági, illetve panasz, bejelentés közérdekű információkérésre vonatkozó ügyekben való közreműködések esetén legnagyobb arányban általános tanácsadást, felvilágosítást kértek a közigazgatási eljárásban történő ügymenettel kapcsolatban, ez a 169 ügy 27%-a (46 ügy).

12. sz. táblázat: A konkrét hatósági, illetve panasz, bejelentés, közérdekű, információkérésre vonatkozó ügyben való közreműködés megoszlása, régiók szerint.

19. sz. ábra: A konkrét hatósági, illetve panasz, bejelentés, közérdekű, információkérésre vonatkozó ügyben való közreműködés megoszlása, régiók szerint.

 

V. A szolgáltatás összefoglalása

 

13.        Szolgáltatás tárgyának száma és megoszlása, régiók szerint

Ezen kérdésre adott válaszokból egyértelműen megállapítható, hogy mind országos átlagban (60%), mind a régiók tekintetében a legtöbb munkavállaló a jogairól és kötelezettségeiről való tájékoztatás miatt kereste fel a JOGPONT+ Mini hálózatát.

13. sz. táblázat: A szolgáltatás tárgyának megoszlása régiók szerint.

 

20. sz. ábra: A szolgáltatás tárgyának megoszlása régiók szerint.

 

Összegzés

Az elemzések alapján elmondható, hogy a JOGPONT+ Mini irodákat a 2013 június 1 – november 30. közötti időszakban országosan összesen 9923 ügyfél kereste fel. A legtöbb ügyfél az Észak-alföldi régióból érdeklődött.

 

A személyes (8872 darab) kapcsolatfelvételen kívül az ügyfeleknek lehetőségük volt telefonon, e-mailben, illetve online módon információt kérni a JOGPONT+ Mini hálózatán keresztül. Ezek közül a legnépszerűbb módszer [PAE2] a telefonos megkeresés volt. A visszatérő ügyfelek aránya országos szinten 20% volt.

 

Az elemzés alapján látható, hogy a jogállásra vonatkozó adatok szerint a JOGPONT+ Mini irodák szolgáltatásait minden célcsoport igénybe veszi.

 

Az ügyfélkör jelentős hányada az alkalmazásban állók csoportjába tartozik.

A JOGPONT+ Mini-hez intézett kérdések leggyakrabban családjoggal, illetve munkaviszonnyal kapcsolatos témákra irányultak. A legkisebb érdeklődés az adójog iránt mutatkozott, míg a vállalkozó/cégjog, közigazgatási és társadalombiztosítási jog iránti érdeklődés 10-13% közé tehető.

A munkajogi tanácsok tárgyköre szerint a megkeresések 25%-a a munkaviszony megszűnésével, megszüntetésével volt kapcsolatos, továbbá a munkaszerződés módosítása (14%), és a munka díjazása (13%) szerepelt még gyakori kérdésként a jogsegélyszolgálatoknál.

A kutatás alapján a legtöbb ügyfél gazdasági társaságoktól kereste fel a JOGPONT+ Mini hálózatát.

 

Országosan 48% volt azon ügyek száma az összes ügyhöz képest, ahol jogsértés történt. Ebből az ügyfelek 38%-a az orvoslás érdekében az ellenérdekelt féllel tervezi közölni az igényét, viszont 33%-a még nem döntötte el, hogyan kívánja érvényesíteni a saját érdekeit.

 

A JOGPONT+ Mini irodáknál a baleseti ellátásokkal kapcsolatban történt érdeklődéseket összegezve látható, hogy országosan a válaszolók 47%-a üzemi balesettel és foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos kérdéssel kereste fel a JOGPONT+ Mini hálózatát.

 

A közigazgatási jog témakörén belül az adatok szerint a megkeresések 51%-a panasz illetve bejelentés, 49%-a pedig közérdekű információk és tájékoztatás kérése volt.

 

A JOGPONT+ Mini irodák ügyfeleiről egyértelműen megállapítható, hogy mind az országos átlagban (60%), mind a régiók tekintetében a legtöbb munkavállaló a jogairól és kötelezettségeiről való tájékoztatás miatt kereste fel szolgálatokat.

 

 

 

 

 

 

 

        [1] Az elemzésben szereplő táblázatok és ábrák szövegezése az adatszolgáltatás alapját képező kérdőívekkel összhangban lett kialakítva.


 [KTÉ1]http://www.e-nyelv.hu/2007-12-08/a-regiok-nevenek-helyesirasa-3/

 [PAE2]Szerintem a megkeresés nem módszer.